Algemene voorwaarden- en betalingsvoorwaarden van Kozijnenhuis

Kozijnenhuis.nl

Handelsnaam van Hautech BV
KvK: 81815425
Kattegat 50-K
9723 JL Groningen

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kozijnenhuis, gevestigd te Groningen, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Kozijnenhuis uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kozijnenhuis voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aangenomen werk.

2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Geringe (maat) afwijkingen zijn geen belemmering voor betaling.

2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

2-3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn aanbiedingen geldig tot 30 dagen na dagtekening.

2-4 Indien er geen montage werkzaamheden worden uitgevoerd, is de opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor alle specificaties en kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening.

Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Kozijnenhuis gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

3-2 Mondelinge aanbiedingen door Kozijnenhuis of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

3-3 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Kozijnenhuis niet tot acceptatie van de opdracht.

3-4 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Kozijnenhuis binden de laatste niet, voor zover ze door Kozijnenhuis niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens Kozijnenhuis door schriftelijke bevestiging van Kozijnenhuis.

5-2 Elke met Kozijnenhuis aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Kozijnenhuis van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Kozijnenhuis zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Kozijnenhuis zich zal wenden tot daartoe bevoegden.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., evenals gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Kozijnenhuis bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Kozijnenhuis niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

5-4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

6-1 Kozijnenhuis aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

6-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Kozijnenhuis onverlet. De algemene voorwaarden van Kozijnenhuis prevaleren.

6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Kozijnenhuis aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7-1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Kozijnenhuis verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Kozijnenhuis voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Kozijnenhuis en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kozijnenhuis niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Kozijnenhuis en dienen op zijn eerste verzoek geretourneerd te worden.

7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,00, onverminderd het recht van Kozijnenhuis om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van Kozijnenhuis.

8-1 Kozijnenhuis zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.

8-2 Kozijnenhuis aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

8-3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Kozijnenhuis te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Kozijnenhuis gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.

9-1 De opdrachtgever dient de plaats van bestemming normaal toegankelijk te maken om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 min) zullen worden aangerekend.

9-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

9-3 De opdrachtgever draagt, op eigen kosten en risico, zorg voor de voorafgaande ontruiming en het zorgvuldig afdekken en / of opbergen van de aanwezige huisraad en de vloer in de vertrekken waar de werken zullen worden uitgevoerd. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de verwijdering van het te vervangen onderdeel, indien dit onderdeel dermate bevestigd werd dat deze schade niet te vermijden is.

9-4 De opdrachtgever is verplicht parkeergelegenheid en plaatsingsruimte te verstrekken ter beschikking te stellen en / of eventuele parkeerkosten te vergoeden. Dit kan gaan om parkeergelegenheid voor voertuigen of plaatsingsruimte voor afvalcontainers en glasbokken. Glasbokken en containers worden veelal een week voor montage geleverd bij de afnemer en binnen 1-4 weken na montage weer opgehaald.

9-5 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9-6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Kozijnenhuis voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.

10-1 In alle gevallen wordt door Kozijnenhuis onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

10-2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Kozijnenhuis tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Kozijnenhuis om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Prijzen.

12-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

12-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

12-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 13 Materialen.

13-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

13-2 Kozijnenhuis stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Kozijnenhuid is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

13-3 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Kozijnenhuis tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Kozijnenhuis toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

13-4 Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Kozijnenhuis doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14 Levering zonder montage

14-1 bij koop zonder montage, vindt de levering plaats af fabriek (ex-works) conform infoterm 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat de opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

14-2 ongeacht het bepaalde in het vorige lid, kunnen opdrachtnemer en opdrachtgever overeenkomen dat opdrachtnemer voor transport zorgt. Het risico van opslag, laden en lossen rust ook in dat geval bij opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

14-3 Bij levering zonder montage heeft afnemer geen recht op garantie indien de gevelelementen niet vakkundig zijn gemonteerd

14-3 Bij levering zonder montage geldt er een maximale garantieperiode van 24 maanden.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht.

15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Kozijnenhuis ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

15-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd of voltooiing van de uitvoering door Kozijnenhuis wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 16 Meer en minderwerk.

16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

16-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Kozijnenhuis op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

16-3 Door Kozijnenhuis te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

16-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Kozijnenhuis reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Kozijnenhuis gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Kozijnenhuis als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Kozijnenhuis tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Kozijnenhuis zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Kozijnenhuis schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Opleveringstermijnen.

18-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Kozijnenhuis schriftelijk in gebreke te stellen.

18-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Kozijnenhuis geen beletselen zijn om de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

18-3 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Kozijnenhuis zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

18-4 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 19 Oplevering montage

19-1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en dat deze het werk heeft aanvaard. Kleine onvolkomenheden die de functionaliteit van de gevelelementen niet belemmeren zullen geen reden zijn tot inhouding van oplevering.

19-2 Kozijnenhuis zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard van de uit te voeren werkzaamheden, n.l. een ingrijpende verbouwing, is de klant bekend met de daarbij behorende risico’s en worden deze door de klant uitdrukkelijk geaccepteerd. Mocht bij de montage schade ontstaan welke het gevolg is van schuld van Kozijnenhuis, dan zal deze schade, mits het schadebedrag meer dan € 450,- is, tegen dagwaarde worden vergoed. De dagwaarde wordt door een door Kozijnenhuis aan te wijzen derde bepaald. Indien klant het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten. Klant heeft niet het recht om geclaimde schade te compenseren met de koopprijs.|

19-3 Nalevering van onderdelen/producten die geen invloed hebben op de water/winddichtheid van de gevel zijn geen reden tot onthouding van de oplevering en acceptatie van het werk. De materialen zullen na oplevering binnen afzienbare termijn geleverd worden, uiterlijk binnen 10 weken na opleverdatum.

19-4 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd wanneer het Kozijnenhuis de werkzaamheden heeft voltooid en de afnemer heeft nagelaten binnen 7 dagen na de laatste montagedag een gezamenlijke opleveringscontrole te verrichten.

19-5 Wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht (weer) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd

19-6 Door betaling van de opdrachtgever van de eindfactuur. De kennisgeving van de opdrachtnemer dat het werk klaar is om te worden opgeleverd kan bestaan uit een schriftelijke of mondelinge mededeling dan wel uit het toezenden van een eindfactuur.

19- 7 De overeengekomen opleveringstermijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer middels een ingebrekestelling de gelegenheid te bieden om diens verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

19-8 Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 20 Reclamatie.

20-1 Opdrachtgever is verplicht tijdens de (op)levering van het werk c.q. de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij constatering daarvan Kozijnenhuis hierop te attenderen. Beschadigingen die niet met het oog zichtbaar zijn vanaf 3 meter afstand binnenhuis en 5 meter afstand buitenhuis leiden niet tot enige aanspraak zijdens opdrachtgever.

20-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Kozijnenhuis schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.

20-3 Kozijnenhuis dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

20-4 Indien de reclamatie naar het oordeel van Kozijnenhuis juist is, zal Kozijnenhuis hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van Kozijnenhuis.

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

21-1 Kozijnenhuis is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 4. Verzakkingen in het metselwerk, een kozijn mag nooit een dragende functie hebben. De afnemer dient er voor de start van de montagewerkzaamheden zelf op toe te zien dat de bouwkundige constructie zelfdragend is.
 5. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, hout-aantastende schimmels, hout-aantastend ongedierte en dergelijke;
 6. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21-2 Kozijnenhuis is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Kozijnenhuis of van hen, die door Kozijnenhuis te werk zijn gesteld op de aan Kozijnenhuis opgedragen werk(en).

21-3 Kozijnenhuis zal in beginsel niet gehouden zijn gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

21-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Kozijnenhuis.

21-5 Indien er bestaande ramen vervangen moeten worden, kunnen wij het intact blijven van de vensterbanken / dorpels niet garanderen. De reparatie van metselwerk, bepleistering, schilderwerk en vloerbekleding is de verantwoordelijkheid van de koper, tenzij anders vermeld in de verkoopovereenkomst.

21-6 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Kozijnenhuis in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan Kozijnenhuis te zijn gemeld.

Artikel 22 Overmacht.

22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Kozijnenhuis of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kozijnenhuis, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Kozijnenhuis, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Kozijnenhuis overmacht op, die Kozijnenhuis ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

22-2 Kozijnenhuis is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23 Garantie.

23-1:  De garanties van het Kozijnenhuis:

 • 15 jaar op de constructie van de kozijnprofielen
 • 15 jaar op water-, wind- en luchtdichtheid van de kozijnen en deuren
 • 15 jaar op het loskomen van dichtingen
 • 10 jaar op de montagewerkzaamheden
 • 10 jaar op glas (breuk uitgesloten)
 • 10 jaar op kleurvastheid en -hechting
 • 5 jaar op (deur)panelen en rabatdelen
 • 2 jaar op beslag, accessoires en andere producten

De geleverde kunststof gevelelementen zijn onderhoudsarm, niet onderhoudsvrij. Wij adviseren om minimaal eens per 3 jaar preventief onderhoud te laten plegen door een kozijnspecialist naar keuze.

23-2 Het recht op garantie start vanaf het moment dat de volledige betaling voldaan is door de opdrachtgever.

23-3 Stelwerkzaamheden vallen niet onder de garantievoorwaarden. Vanuit serviceoogpunt stellen wij eenmalig binnen 3 maanden na oplevering kosteloos de deuren/kozijnen wederom af wanneer noodzakelijk. Nadien worden er voorrijdkosten en het geldende uurtarief in rekening gebracht.

23-5 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

 • Er sprake is van beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
 • Er sprake is van nalatig onderhoud.
 • Bij normale slijtage/gebruikerssporen;
 • Indien er schade is ontstaan door verzakkingen in de gevel
 • Sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.

24-1 Zolang Kozijnenhuis geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Kozijnenhuis.

24-2 Kozijnenhuis heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

24-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.

25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk. Wetboek zal Kozijnenhuis ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

25-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, indien:

 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen.

Kozijnenhuis heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 1. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 2. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 3. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

25-3 Kozijnenhuis is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Kozijnenhuis reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Kozijnenhuis op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 26 Betaling.

26-1 Voor aanvang productie dient 20% van de totale aanneemsom te worden voldaan. Uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de montagewerkzaamheden dient 70% van de aanneemsom voldaan te worden. De resterende 10% dient voldaan te worden binnen 7 dagen na oplevering van de opdracht.

26-3 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Kozijnenhuis te worden ingediend.

26-4 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

26-5 Kozijnenhuis is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum. 26-6 Kozijnenhuis is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

26-7 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 150,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Kozijnenhuis zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 27 Financiering

27-1 Indien in de koopovereenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet verkrijgen van de benodigde financiering voor rekening van de koper. 27-2 Indien in de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering kan de koper zich slechts op het niet verkrijgen van financiering beroepen indien deze binnen 30 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan Kozijnenhuis schriftelijk overlegt tenminste twee gemotiveerde verklaringen van kredietverlenende instellingen waarin deze weigeren aan koper een krediet ter hoogte van het orderbedrag tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instelling gehanteerde voorwaarde te verstrekken.

27-3 Indien koper niet aan het in lid 2 gestelde kan voldoen wordt koper geacht de benodigde financiering te hebben verkregen.

Artikel 28 Toepasselijk recht.

Op alle door Kozijnenhuis gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘Weens Koop-verdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 29 Geschillen.

28-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Kozijnenhuis, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

28-2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Kozijnenhuis onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de arbitragecommissie.

Artikel 30 Wijziging van de voorwaarden.

Kozijnenhuis is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding Kozijnenhuis zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden.