Algemene voorwaarden van het Kozijnenhuis
Kozijnenhuis.nl
Handelsnaam van Hautech BV
KvK: 81815425
Kattegat 50-K
9723 JL Groningen

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kozijnenhuis, gevestigd te Groningen, gesloten overeenkomsten.
Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Kozijnenhuis uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen,
voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kozijnenhuis voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden,
prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor
zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aangenomen werk.
2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige
omschrijving, eventueel met tekening(en). Geringe (maat) afwijkingen zijn geen belemmering voor betaling.
2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de
overeenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
2-3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn aanbiedingen geldig tot 30 dagen na dagtekening.
2-4 Indien er geen montage werkzaamheden worden uitgevoerd, is de opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor
alle specificaties en kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 3 Aanbiedingen.
3-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders
blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een
overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Kozijnenhuis gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden
prijzen en andere condities te wijzigen.
3-2 Mondelinge aanbiedingen door Kozijnenhuis of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem
schriftelijk zijn bevestigd.
3-3 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Kozijnenhuis niet tot acceptatie van
de opdracht.
3-4 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te zijn
overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of
afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Kozijnenhuis binden de laatste niet, voor
zover ze door Kozijnenhuis niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te
beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend
zijdens Kozijnenhuis door schriftelijke bevestiging van Kozijnenhuis.
5-2 Elke met Kozijnenhuis aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Kozijnenhuis van voldoende
kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat
Kozijnenhuis zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Kozijnenhuis zich zal wenden tot
daartoe bevoegden.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., evenals gegevens in drukwerken,
tekeningen, afbeeldingen e.d. door Kozijnenhuis bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Kozijnenhuis niet bindend en worden
te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen,
afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan
derden mededeling wordt gedaan.
5-4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening
van de opdrachtgever.

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
6-1 Kozijnenhuis aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden
als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
6-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van Kozijnenhuis onverlet. De algemene voorwaarden van Kozijnenhuis prevaleren.
6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Kozijnenhuis aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts
toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden
via die algemene voorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.
7-1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Kozijnenhuis verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en
modellen worden uitdrukkelijk door Kozijnenhuis voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van
Kozijnenhuis en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kozijnenhuis niet worden gekopieerd, openbaar
gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze te worden
gebruikt.
7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven
onvervreemdbaar eigendom van Kozijnenhuis en dienen op zijn eerste verzoek geretourneerd te worden.
7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €
10.000,00, onverminderd het recht van Kozijnenhuis om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van Kozijnenhuis.
8-1 Kozijnenhuis zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste inzicht en
vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.
8-2 Kozijnenhuis aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen
en toewijzingen, tijdig worden verleend.
8-3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Kozijnenhuis te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan
worden uitgevoerd, is Kozijnenhuis gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis
van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.
9-1 De opdrachtgever dient de plaats van bestemming normaal toegankelijk te maken om de normale uitvoering van de
werken op een veilige manier mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 min)
zullen worden aangerekend.
9-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor
materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
9-3 De opdrachtgever draagt, op eigen kosten en risico, zorg voor de voorafgaande ontruiming en het zorgvuldig afdekken en
/ of opbergen van de aanwezige huisraad en de vloer in de vertrekken waar de werken zullen worden uitgevoerd. De
verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de verwijdering
van het te vervangen onderdeel, indien dit onderdeel dermate bevestigd werd dat deze schade niet te vermijden is.
9-4 De opdrachtgever is verplicht parkeergelegenheid en plaatsingsruimte te verstrekken / ter beschikking te stellen en / of
eventuele parkeerkosten te vergoeden. Dit kan gaan om parkeergelegenheid voor voertuigen of plaatsingsruimte voor
afvalcontainers en glasbokken. Glasbokken en containers worden een week voor montage geleverd bij de afnemer en
binnen enkele weken na montage weer opgehaald.
9-7 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het
werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
9-8 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever
verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Kozijnenhuis voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in
rekening worden gebracht.

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.
10-1 In alle gevallen wordt door Kozijnenhuis onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of
bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever,
tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige
verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.
10-2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij
kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Kozijnenhuis tenzij de opdrachtgever van te
voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de
hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Kozijnenhuis om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Prijzen.
12-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de
lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
12-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
12-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit
uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 13 Materialen.
13-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen
aan de gestelde eisen.
13-2 Kozijnenhuis stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de
aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat
laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Kozijnenhuid is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of
zich te doen vertegenwoordigen.
13-3 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen
door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Kozijnenhuis tenzij anders
overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Kozijnenhuis toevallen, eventueel onder gehoudenheid van
een billijke verrekening.
13-4 Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Kozijnenhuis
doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14 Levering zonder montage
14-1 bij koop zonder montage, vindt de levering plaats af fabriek (ex-works) conform infoterm 2000; het risico van de zaak
gaat over op het moment dat de opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
14-2 ongeacht het bepaalde in het vorige lid, kunnen opdrachtnemer en opdrachtgever overeenkomen dat opdrachtnemer
voor transport zorgt. Het risico van opslag, laden en lossen rust ook in dat geval bij opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich
tegen deze risico’s verzekeren.
14-3 Bij levering zonder montage heeft afnemer geen recht op garantie
14-4 De kozijnen dienen bij ontvangst gecontroleerd te worden op beschadigingen of andere tekortkomingen. Dit dient
binnen 24 uur schriftelijk gemeld te worden aan het Kozijnenhuis. Daarna vervalt de mogelijkheid om schade te claimen.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht.
15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de
opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden
de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan,
moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Kozijnenhuis ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen
mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van
de opdrachtgever.
15-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd of voltooiing
van de uitvoering door Kozijnenhuis wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 16 Meer en minderwerk.
16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
16-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts
meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het
gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van
Kozijnenhuis op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het
meerwerk als zodanig is opgedragen.
16-3 Door Kozijnenhuis te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
16-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17 Annuleren.
17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door
Kozijnenhuis reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs,
inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Kozijnenhuis gehouden tot een volledige
vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Kozijnenhuis als schadeloosstelling verschuldigd
zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Kozijnenhuis tegen vorderingen van derden
als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Kozijnenhuis zich alle rechten voor om volledige
nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om
gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Kozijnenhuis schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Opleveringstermijnen.
18-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Kozijnenhuis schriftelijk in gebreke te stellen.
18-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Kozijnenhuis geen beletselen zijn om
de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
18-3 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de
opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen,
informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar
het oordeel van Kozijnenhuis zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.
18-4 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen,
staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 19 Oplevering montage
19-1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het
werk voltooid is en dat deze het werk heeft aanvaard. Kleine onvolkomenheden die de functionaliteit van de
gevelelementen niet belemmeren zullen geen reden zijn tot inhouding van oplevering.
19-2 Kozijnenhuis zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard van
de uit te voeren werkzaamheden, n.l. een ingrijpende verbouwing, is de klant bekend met de daarbij behorende risico’s en
worden deze door de klant uitdrukkelijk geaccepteerd. Mocht bij de montage schade ontstaan welke het gevolg is van schuld
van Kozijnenhuis, dan zal deze schade, mits het schadebedrag hoger is dan Euro 400,-, tegen dagwaarde worden vergoed. De
dagwaarde wordt door een door Kozijnenhuis aan te wijzen derde bepaald. Indien klant het met de bepaalde dagwaarde niet
eens is, kan hij op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten. Klant heeft niet het recht om geclaimde schade te
compenseren met de koopprijs.|
19-3 Nalevering van onderdelen/producten die geen invloed hebben op de water/winddichtheid van de gevel zijn geen reden
tot onthouding van de oplevering en acceptatie van het werk. De materialen zullen na oplevering binnen afzienbare termijn
geleverd worden, uiterlijk binnen 12 weken na opleverdatum.
19-4 Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd wanneer het Kozijnenhuis de werkzaamheden heeft voltooid en
de afnemer heeft nagelaten binnen 7 dagen na de laatste montagedag een gezamenlijke opleveringscontrole te verrichten.
19-5 Wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht (weer) in gebruik neemt, met dien verstande, dat
door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd
19-6 Door betaling van de opdrachtgever van de eindfactuur. De kennisgeving van de opdrachtnemer dat het werk klaar
is om te worden opgeleverd kan bestaan uit een schriftelijke of mondelinge mededeling dan wel uit het toezenden van een
eindfactuur.
19- 7 De overeengekomen opleveringstermijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dient
opdrachtgever opdrachtnemer middels een ingebrekestelling de gelegenheid te bieden om diens verplichtingen alsnog
binnen een redelijke termijn na te komen.
19-8 Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 20 Reclamatie.
20-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren
op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Kozijnenhuis terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
20-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Kozijnenhuis schriftelijk per aangetekend
schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat
waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
20-3 Kozijnenhuis dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal
een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
20-4 Indien de reclamatie naar het oordeel van Kozijnenhuis juist is, zal Kozijnenhuis hetzij een billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de
opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van Kozijnenhuis.

Artikel 21 Aansprakelijkheid.
21-1 Kozijnenhuis is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect
gevolg van:
1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of
vanwege hem te werk zijn gesteld;
3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
4. Verzakkingen in het metselwerk, een kozijn mag nooit een dragende functie hebben. De afnemer dient er voor
de start van de montagewerkzaamheden zelf op toe te zien dat de bouwkundige constructie zelfdragend is.
5. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische
invloeden van buitenaf, hout-aantastende schimmels, hout-aantastend ongedierte en dergelijke;
6. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
21-2 Kozijnenhuis is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde,
voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de
opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Kozijnenhuis of van hen, die door Kozijnenhuis te werk
zijn gesteld op de aan Kozijnenhuis opgedragen werk(en).
21-3 Kozijnenhuis zal in beginsel niet gehouden zijn gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk
van de aard van de schuld.
21-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn
aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen
ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of
beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van
nalatigheden aan de zijde van Kozijnenhuis.
21-5 Indien er bestaande ramen vervangen moeten worden, kunnen wij het intact blijven van de vensterbanken / dorpels
niet garanderen. De reparatie van metselwerk, bepleistering, schilderwerk en vloerbekleding is de verantwoordelijkheid van
de koper, tenzij anders vermeld in de verkoopovereenkomst.
21-6 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere
bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Kozijnenhuis in verband met de uitvoering van de
opdracht, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het
bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever
dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan Kozijnenhuis te zijn gemeld.

Artikel 22 Overmacht.
22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden,
belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te
lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar
Kozijnenhuis of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kozijnenhuis, ex en
importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen
in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Kozijnenhuis, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van
heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor
Kozijnenhuis overmacht op, die Kozijnenhuis ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de
opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
22-2 Kozijnenhuis is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de
koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen,
totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele
geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23 Garantie.
23-1 De geleverde kunststof gevelelementen zijn onderhoudsarm, niet onderhoudsvrij. Wij adviseren om minimaal eens per 3 jaar preventief onderhoud te laten plegen door een kozijnspecialist naar keuze.

De garanties van Kozijnenhuis:

• 15 jaar garantie op Schuco Living profielen
• 10 jaar garantie op Gealan S9000 profielen
• 10 jaar garantie op aluminium kozijnprofielen
• 10 jaar garantie op glas (breuk uitgesloten)
• 5 jaar garantie op panelen/rabatdelen
• 10 jaar garantie op montage
• 10 jaar op kleurechtheid
• 5 jaar garantie op hang- en sluitwerk
• 1 jaar garantie op kitnaden
• 3 jaar garantie op zonwering
• 2 jaar garantie op horproducten

23-2 Het recht op garantie start vanaf het moment dat de volledige betaling voldaan is door de opdrachtgever.
23-3 De garantie op kozijnen, deuren en schuifpuien is niet overdraagbaar
23-4 Stelwerkzaamheden vallen niet onder de garantievoorwaarden. Vanuit serviceoogpunt stellen wij eenmalig binnen 3
maanden na oplevering kosteloos de deuren/kozijnen wederom af wanneer dit wenselijk is. Nadien worden er
voorrijdkosten en het geldende uurtarief in rekening gebracht.
23-5 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:
• Er sprake is van beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
• Er sprake is van nalatig onderhoud.
• Bij normale slijtage/gebruikerssporen;
• Indien er schade is ontstaan door verzakkingen in de gevel
• Sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.
24-1 Zolang Kozijnenhuis geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering
van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven
de geleverde goederen, eigendom van Kozijnenhuis.
24-2 Kozijnenhuis heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn
faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem
de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel
beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
24-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever
verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.
25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat
enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk. Wetboek zal Kozijnenhuis ingeval van
wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of
ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
25-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst
per aangetekend schrijven te ontbinden, indien:
1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem
een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen.
Kozijnenhuis heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze,
om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
1. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling
aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q.
vermogen wordt gelegd.
2. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
3. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
25-3 Kozijnenhuis is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de
opdrachtgever op grond van door Kozijnenhuis reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of
ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Kozijnenhuis op vergoeding van
kosten, schade en interesten.

Artikel 26 Betaling.
26-1 Betalingen dienen te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. 26-2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen (50% aanvang montage, 40% na montage, 10% bij
oplevering) dient deze telkens plaats te vinden binnen 8 dagen na de dag waarop Kozijnenhuis de desbetreffende
termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
26-3 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk
bij Kozijnenhuis te worden ingediend.
26-4 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.
26-5 Kozijnenhuis is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is
ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de
vervaltermijn van de factuurdatum.
26-6 Kozijnenhuis is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten
van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
26-7 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €
150,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het
enkele feit dat Kozijnenhuis zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot
betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 27 Financiering
27-1 Indien in de koopovereenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet verkrijgen van
de benodigde financiering voor rekening van de koper.
27-2 Indien in de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering kan de koper zich slechts op het niet
verkrijgen van financiering beroepen indien deze binnen 30 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan
Kozijnenhuis schriftelijk overlegt tenminste twee gemotiveerde verklaringen van kredietverlenende instellingen waarin
deze weigeren aan koper een krediet ter hoogte van het orderbedrag tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door
deze instelling gehanteerde voorwaarde te verstrekken.
27-3 Indien koper niet aan het in lid 2 gestelde kan voldoen wordt koper geacht de benodigde financiering te
hebben verkregen.

Artikel 28 Toepasselijk recht.
Op alle door Kozijnenhuis gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk
verricht. Het ‘Weens Koop-verdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 29 Geschillen.
28-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele
invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Kozijnenhuis, indien
deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
28-2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Kozijnenhuis onverlet, om een geschil
naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de arbitragecommissie.

Artikel 30 Wijziging van de voorwaarden.
Kozijnenhuis is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, De wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding Kozijnenhuis zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de
opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld